Nieuws

Financiën Jeugd en Wmo

De VNG had op 28 augustus een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de financiën voor Jeugd en Wmo en enkele andere onderwerpen. In dit bericht een samenvatting van de uitkomsten. 

Ten opzichte van de al doorgevoerde wijzigingen in de meicirculaire zijn er in september weinig grote veranderingen te verwachten. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Voor centrumgemeenten treedt een wijziging op van de budgetten voor Beschermd Wonen.Het betreft de zogenaamde coulancegroep in het Beschermd Wonen, die per 1 januari 2018 instroomt bij 17 centrumgemeenten, terwijl de bijbehorende middelen al deel uitmaakten van het budget van alle centrumgemeenten. Besloten is tot een herverdeling van de kosten voor deze groep en een eenmalige compensatie daarvan voor alle centrumgemeenten. 
  • Per 2018 worden vier gemeentelijke taken door het Rijk gefinancierd. Het gaat om de kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn (in de Wmo het ‘luisterend oor’ genoemd) en de doventolkvoorziening. Voor enkele gemeenten geldt een uitzondering (zie de bijlage onderaan dit bericht).
Tijdens het bestuurlijk overleg kwam nog een aantal grote issues aan de orde die te maken hebben met de huidige en toekomstige financiële positie van gemeenten in het sociaal domein. De algemeen gedeelde conclusie is dat er een beweging gewenst is naar één integraal budget voor het sociaal domein. Het tempo waarin dat gebeurt hangt af van meerdere factoren, zoals de bredere afspraken over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en de afspraken op een aantal specifieke onderwerpen. 

Nog openstaande afspraken over een transformatiebudget, de indexatie 2018 en de mogelijke kostenstijging als gevolg van de nieuwe cao VVT kunnen met dit kabinet niet meer worden gemaakt  Deze onderwerpen komen aan de orde in volgende bestuurlijke overleggen, dan wel het overhedenoverleg.

Bron: VNG